Lista internih otpremnicaPristup listi internih otpremnica možete ostvariti klikom na kategoriju “Dokumenti” u meniju na levoj strani glavnog prozora aplikacije, a zatim na taster “Interne otpremnice”.

 

Program će prikazati formular sa listom internih otpremnica, podeljen u tri celine.

 

Centralni deo formulara zauzima lista otpremnica, sa podacima datumu, magacinu iz kog je roba izneta, magacinu u koji je roba uneta, broju otpremnice i ukupnoj vrednosti prenete robe. Listu možete sortirati po bilo kojoj koloni klikom na zaglavlje kolone. Prvi klik na zaglavlje kolone sortira listu po rastućem redosledu, drugi klik sortira listu po opadajućem redosledu po toj koloni.

 

Takođe u dnu liste možete izabrati broj otpremnica koji su prikazani odjednom. Dostupne veličine liste odjednom prikazanih otpremnica su 25, 50, odnosno 100. Spisak otpremnica je podeljen na stranice. U donjem desnom uglu liste otpremnica nalaze se kontrole za odabir stranice, za prelazak na odredjenu stranicu i za prelazak na sledeću ili prethodnu stranicu.

 

Klikom na red u kom su podaci o otpremnici vrši odabir te otpremnice za obradu (izmenu ili brisanje). Odabrana otpremnica će biti obeležena plavom bojom. U listi možete odabrati i opseg otpremnica, tako što ćete kliknuti na prvu otpremnicu u željenom opsegu a zatim kliknuti na poslednju otpremnicu u željenom opsegu uz pritisnut taster “Shift” na tastaturi.

 

Sa desne strane formulara prikazane su kontrole za filtriranje liste otpremnica. Filtriranje liste vršite tako što popunite željena polja i kliknete na taster “Prikaži”, nakon čega će lista otpremnica prikazati samo otpremnice koje prolaze parametre filtera. Filter možete resetovati na taj način što ćete kliknuti na taster “Resetuj”, nakon čega će program isprazniti polja za filtriranje i prikazati kompletnu listu otpremnica.

 

Listu otpremnica možete filtrirati po broju otpremnice, opsegu datuma otpremnice, magacinu iz kog je roba izneta i magacinu u koji je roba uneta. Polja za filtriranje po opsegu uključuju granične vrednosti, tako da ako, na primer, odaberete prikaz otpremnica od 02.03.2015 do 05.02.2015 i kliknete na taster prikaži, lista otpremnica će prikazati otpremnica primljene između ta dva datuma uključujući i otpremnice primljene tih datuma.

 

Polja za pretragu uključuju:

 

Polje

Uloga

Opis polja

Iz magacina

Odabir magacina iz kog je izneta roba

Magacin možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva magacina u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

U magacin

Odabir magacina u koji je uneta roba.

Magacin možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva magacina u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

Datum od

Odabir početnog opsega datuma izdavanja za prikaz u listi otpremnica - uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Datum do

Odabir krajnjeg opsega datuma izdavanja za prikaz u listi otpremnica – uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Broj otpremnice

Broj ili deo broja otpremnica po kom želite filtriranje liste

Ovo polje prihvata slobodan unos teksta. Najčešće se koristi za pronalazak određenog otpremnica, na primer unos teksta 2/2015 će prikazati otpremnica broj 2/2015 nakon klika na taster “Prikaži”

 

U gornjem delu formulara prikazani su tasteri za unos, izmenu, brisanje i štampu internih otpremnica.

 

Taster

Uloga

Efekat

Dodaj

Komanda za kreiranje novog otpremnica

Nakon klika program prikazuje formular za unos novog otpremnica.

Izmeni

Komanda za izmenu odabranih otpremnica

Nakon klika program otvara formular za izmenu odabranog ili odabranih otpremnica.

Briši

Komanda za brisanje odabranih otpremnica

Nakon klika program prikazuje formular za potvrdu brisanja odabranih otpremnica. U slučaju da je odgovor korisnika potvrdan, briše odabrane otpremnicae iz liste.