Lista proizvodnih listovaPristup listi proizvodnih listova možete ostvariti klikom na kategoriju “Dokumenti” u meniju na levoj strani glavnog prozora aplikacije, a zatim na taster “Proizvodni listovi”.

 

Program će prikazati formular sa listom proizvodnih listova, podeljen u tri celine.

 

Centralni deo formulara zauzima lista proizvodnih listova, sa podacima o poslovnici u kojoj je proizvodni list kreiran, broju proivodnog lista, datumu kreiranja i zaključenja, vrednost utrošenog materijala, i vrednosti proizvedenih artikala. Listu možete sortirati po bilo kojoj koloni klikom na zaglavlje kolone. Prvi klik na zaglavlje kolone sortira listu po rastućem redosledu, drugi klik sortira listu po opadajućem redosledu po toj koloni.

 

Takođe u dnu liste možete izabrati broj proizvodnih listova koji su prikazani odjednom. Dostupne veličine liste odjednom prikazanih proizvodnih listova su 25, 50, odnosno 100. Spisak proizvodnih listova je podeljen na stranice. U donjem desnom uglu liste proizvodnih listova nalaze se kontrole za odabir stranice, za prelazak na odredjenu stranicu i za prelazak na sledeću ili prethodnu stranicu.

 

Klikom na red u kom su podaci o proizvodnom listu vrši se odabir proizvodnog lista za obradu (izmenu ili brisanje). Odabrani proizvodni list će biti obeležen plavom bojom. U listi možete odabrati i opseg proizvodnih listova, tako što ćete kliknuti na prvi proizvodni list u željenom opsegu a zatim kliknuti na poslednji proizvodni list u željenom opsegu uz pritisnut taster “Shift” na tastaturi.

 

Sa desne strane formulara prikazane su kontrole za filtriranje liste proizvodnih listova. Filtriranje liste vršite tako što popunite željena polja i kliknete na taster “Prikaži”, nakon čega će lista proizvodnih listova prikazati samo proizvodne listove koji prolaze parametre filtera. Filter možete resetovati na taj način što ćete kliknuti na taster “Resetuj”, nakon čega će program isprazniti polja za filtriranje i prikazati kompletnu listu proizvodnih listova.

 

Listu proizvodnih listova možete filtrirati po broju proizvodnog lista, komentaru, opsegu datuma formiranja i opsegu datuma zaključenja. Polja za filtriranje po opsegu uključuju granične vrednosti, tako da ako, na primer, odaberete prikaz proizvodnih listova od 02.03.2015 do 05.02.2015 i kliknete na taster prikaži, lista proizvodnih listova će prikazati proizvodne listove formirane između ta dva datuma uključujući i proizvodne listove formirane tih datuma.

 

Polja za pretragu uključuju:

 

Polje

Uloga

Opis polja

Komentar

Filtriranje po komentaru proizvodnog lista

Polje prihvata slobodan unos teksta

Datum od

Odabir početnog opsega datuma formiranja za prikaz u listi proizvodnih listova - uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Datum do

Odabir krajnjeg opsega datuma izdavanja za prikaz u listi otpremnica – uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Datum zaključenja od

Odabir početnog opsega datuma zaključenja za prikaz u listi proizvodnih listova - uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Datum zaključenja do

Odabir krajnjeg opsega datuma zaključenja za prikaz u listi otpremnica – uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Broj proizvodnog lista

Broj ili deo broja proizvodnog lista po kom želite filtriranje liste

Ovo polje prihvata slobodan unos teksta. Najčešće se koristi za pronalazak određenog proizvodnog lista, na primer unos teksta 2/2015 će prikazati proizvodni list broj 2/2015 nakon klika na taster “Prikaži”

 

U gornjem delu formulara prikazani su tasteri za unos, izmenu, brisanje i štampu proizvodnih listova.

 

Taster

Uloga

Efekat

Dodaj

Komanda za kreiranje novog proizvodnog lista

Nakon klika program prikazuje formular za unos novog proizvodnog lista.

Izmeni

Komanda za izmenu odabranih otpremnica

Nakon klika program otvara formular za izmenu odabranog ili odabranih proizvodnih listova.

Briši

Komanda za brisanje odabranih proizvodnih listova

Nakon klika program prikazuje formular za potvrdu brisanja odabranih proizvodnih listova. U slučaju da je odgovor korisnika potvrdan, briše odabrane proizvodne listove iz liste.